ประชุมผู้กำกับลูกเสือ ม.1-ม.3

เพื่อเตรียมความพร้อมของการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ระดับชั้น ม.1  ม.2  และ ม.3   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวแก่นนคร  ต.โคกสี  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น