จัดสอนแทน

 

ขั้นตอนการจัดสอนแทน

  1. ตรวจสอบ ตารางสอนครูวิทยาศาสตร์ 2/2563
  2. กรอกข้อมูลครูที่ไม่สามารถมาปฏิบัติการสอนได้ 
  3. กรอกข้อมูลมอบหมายการสอนแทน
  4. เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่ออนุมัติ
  5. คุณครูเข้าสอนแทนตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. กรอกข้อมูลรายงานผลการสอนแทนพร้อมแนบรูปภาพประกอบ

คลิกที่ภาพเพื่อกรอกข้อมูล….จ้า

     กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช่ในการจัดสอนแทน 

       กรุณารายงานผลการเข้าสอนแทนพร้อมแนบรูปภาพประกอบ

 

การเปลี่ยน/สลับ คาบสอนครู

         

 

นิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์ 1/2563
                       

 

ข้อมูลมอบหมายการสอนแทน

 

  ข้อมูลรายงานการเข้าสอนแทน

 

ข้อมูลการเปลี่ยน/สลับคาบสอนครู