ค่าย Gifted ม.4

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิต
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

หลักการและเหตุผล

          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา ให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้ไม่จำเพาะในห้องเรียนเท่านั้น สถานที่ใดให้ความรู้แก่ผู้เรียนได้จัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้สัมผัสของจริง ได้ศึกษาด้วยตนเองเป็นห้องเรียนพิเศษ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ จึงเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะการคิด และทักษะต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถด้านวิชาการและนันทนาการ รวมทั้งได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ

          ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เป็นค่ายที่มีความเหมาะสมที่จะให้นักเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ


วัตถุประสงค์

1) พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และระบบนิเวศทางชายฝั่งทะเล การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ

2) เพิ่มศักยภาพและความรู้ให้นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นได้

เป้าหมาย

          ด้านปริมาณ

                    – นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6, 4/7, 4/12 และ 4/15 จำนวน 148 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 คน  รวม 165 คน

          ด้านคุณภาพ

                    1) นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และระบบนิเวศชายฝั่ง

                    2) นักเรียนมีความรักและตระหนักถึงคุณค่าของการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                    3) นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนและในชีวิตประจำวันได้

                   4) นักเรียนได้ฝึกฝนกิจกรรมต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1) ได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระบบนิเวศชายฝั่ง

          2) ได้รับความรู้จากการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศชายฝั่ง

3) นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่นได้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น