ค่าย สอวน. ฟิสิกส์

 

  กำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ตารางการอบรม ระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2561
ระเบียบค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
แบบประเมิน สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียน


       
วันแรก ( 1 ตุลาคม 61 )
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่
วันที่ห้า
วันที่หก
วันที่เจ็ด
วันที่แปด
วันที่เก้า
วันที่สิบ
วันที่สิบเอ็ด
วันที่สิบสอง
วันที่สิบสาม
วันที่สิบสี่
วันที่สิบห้า
วันสุดท้าย ( 16 ตุลาคม 61 )

  คลิกชมภาพวีดีโอ

 

 

 

               

VTR Presentation