ค่ายเสริมวิชาการ Gifted ม.3

  คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 KruDeer

 คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2

 คลิกชมภาพ วีดีโอ

โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

 
หลักการและเหตุผล

          การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนที่ได้เข้าเรียน และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยนักเรียนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ต้องการให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

          โครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมีแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล และเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการสอนเสริมในทุกรายวิชาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องคู่ขนานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์(Enrichment Program) ซึ่งเป็นการขยายกิจกรรมในหลักสูตร และจัดการสอนเสริมด้วยเนื้อหาลึกซึ้งกว่าที่มีในหลักสูตรปกติ

 
วัตถุประสงค์

            เพื่อพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

            เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้

 
เป้าหมาย

            นักเรียนในโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องคู่ขนาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 จำนวน 158 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสามารถผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้

 

สถานที่และระยะเวลา 

            โรงแรมอินเตอร์ รีสอร์ทอ.หนองแสง จ.อุดรธานี

            ระหว่างวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562

ตารางการอบรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *