คณะกรรมการบริหาร Sci-Tech

 


นางลักษณาวดี  ศรีสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

คณะกรรมการบริหาร Sci-Tech

นางเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ
นางธนิดา ท้าวนาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายอำนวยการ
นางศิริพร กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวัดผลและประเมินผล
นางพชราภรณ์ เสนาสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
นายชุมพร อินทรจักรพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
นางศิริเพ็ญ ศรีตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นายพงศธร ทิพรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายอาคารสถานที่
นายประกาศิษย์ แทบมะลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ