ผู้บริหาร

..

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายบริหาร


นายศักดาเดช  ทาซ้าย

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ดร.อดุลย์เดช   ฐานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มวิชาการ
นางชุรีพร  นาเลาห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการ
นายธนัช  ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มกิจการนักเรียน
นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายทะเบียนแลวัดผล
นายภูพัน  รัตนจักร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายปกครอง
นางนงลักษณ์   เชาว์พานิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายสัมพันธ์กับชุมชน
นางอักษรศรี  ชาติศรี
หัวหน้าโครงการ English Program