ศูนย์ฟิสิกส์ สพม.ขอนแก่น

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน


นายศักดาเดช  ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ประธานกรรมการ

            นายอดุลย์เดช  ฐานะ                                                                           นางชุลีพร  นาเลาห์               รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
           รองประธานกรรมการ                                                                         รองประธานกรรมการ
 

          นางลักษณ์มณี  แสงสุพิน                                                                    นายธนัช   ฐากุลธเนศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
              รองประธานกรรมการ                                                                        รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                                   วิชาฟิสิกส์
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นางลักษณาวดี ศรีสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ

นายประกาศิษย์ แทบมะลัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธาน

                                        นายพงศธร พละเดช                              นายศิริกุล ทาแดง                          นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว
         กรรมการ                                              กรรมการ                                               กรรมการ

                                         นางศิริเพ็ญ ศรีตระกูล                           นางจุรีภรณ์ ปรินทอง                   นางสาวจิราภรณ์ ลักขณานุกูล
           กรรมการ                                              กรรมการ                                                กรรมการ

                                          นางธนิดา ท้าวนาง                                 นายยศวัฒน์ พาผล                              นางบุษกร เทืองน้อย
         กรรมการ                                                 กรรมการ                                               กรรมการ

                                  นางสาวนันทนา แสนจำลาห์            นางสาวขัตติยา ขัตติยะวงศ์                      นางกัญญา เกื้อกูล                            กรรมการ                                              กรรมการ                                           กรรมการ


                                                               นายชุมพร อินทรจักรพงษ์
                                                                กรรมการและเลขานุการ

                                      
       นายศิวะ ปินะสา                         นางสาวภัทรวดี นามวงษ์                นางสาวอารียา วัฒนวิมลภิญโญกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ