WELCOME

เชิญชวนชาว ชมพู ฟ้า เหลือง ร่วมให้กำลังใจ การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบระดับประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พบปะลูกๆ นักเรียน ม.4/4 ที่กำลังดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ สอดคล้องกันนโยบาย “ข.ก.โรงเรียนสะอาดที่สุดในภาคอีสาน” สอดรับกับรักษ์โลกร…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในการเปิดรวมทั้งให้โอวาทและเป็นกำลังใจกับนักเรียนและคณะครูใน “กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด”  ของนักเรียนห้อ…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมการประชุมศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรีย…

รองผู้อำนวยการชุรีพร  นาเลาห์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู ฟ้า เหลือง ด้วยความอบอุ่น ร่วมกับครูเวรประจำวันวันพุธ ที่ประตู 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ในวันที่  22 พ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS  

Sorry, no posts were found.


 

GIFTED-PREMIUM Classroom 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน