WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กำหนดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-6 และ 9 พฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการปฐมนิเทศรับน้องใหม่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่  17 พฤษภาคม 2562  เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย และการปฎิบัติตนในโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคน…

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อรับฟังระเบียบข้อปฏิบัติของทางโรงเรียน แนวทางในการเรียนร…

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกล…

คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

เผยแพร่ผลงาน