WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับป…

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ 3/2563  ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกาย…

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับกียรติเป็นสถานที่จัดแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓  นายจักราวฃุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น…

28 พ.ย. 2563 ที่บริเวณพิธีด้านหน้าองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้มคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายศรัทธ…

27 พฤศจิกายน 25563  นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน