WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความยินดี…..จ้า

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ…

4 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการฯ ประกอบด้วยนางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรี…

29 พฤษภาคม 2563 การประชุมคณะกรรมกรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

28 พฤษภาคม 2563 ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้การต้อนรับคณะครูสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่นและศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ได้ออกออกมากำกับ…

19 พฤษภาคม 2563  เริ่มการเรียนการสอนออนไลน์  ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6  โดยสอนออนไลน์ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน