WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2564

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในระหว่างวันที่ 5…

15 ธันวาคม 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS…

14 ธันวาคม 2563  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเข็มทองคำและสูทเบรเซอร์  ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม …

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานในการเปิดงานในโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาและชี้แจงนโยบายแนวปฏิบัติการรั…

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและมวลชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน