WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กำหนดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-6 และ 9 พฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 กันยายน 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดโอกาสให้นางจิรภาพันธ์ ไชยรา หัวหน้าโครงการครอบครัวอุปถัมภ์โรงเรียนอุปถัมภ์ พร้อมคณะนำนายธนกฤ๖ แวและ…

7 มีนาคม 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ดร.อดุบ์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญกลุ่มวิชาการ  ให้การต้อนรับนักเรียนกับผู้ปกครอง   รวมทั้งให้กำลังใจ แนวปฏิบัติใน…

5 มีนาคม 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัยพร้อมคณะผู้…

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2563  ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2563  ณ อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย

การพัฒนาหลัดสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ตามทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ส…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

เผยแพร่ผลงาน