ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมการเรียนในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 4

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน, หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร