คำสั่ง 280/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์เฉพาะกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนคลิกเพื่ออ่านดูรายละเอียดคำสั่ง

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร