รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคาร 11

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร