ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ที่โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท  จ.หนองคาย  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนางชุลีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวรายงานพร้อมวัตถุประสงค์การจัดประชุม ที่ประชุมมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าโครงการฯ/หัวหน้างาน พร้อมคณะครูเข้าประชุมในครั้งนี้

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า ในการจัดทำแผนปฏิบัติการนั้น หลังจากที่แต่ละกลุ่ม/งาน /กลุ่มสาระจัดทำ SWOT แล้ว ให้นำจุดอ่อน และอุปสรรคซึ่งเป็นความท้าทายเชิงกลยุทธ์ มาเป็นแผนกลยุทธ์ เป็นโครงการ ที่สำคัญต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ “สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ที่เป็นเลิศทางวิชาการ ต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่อาชีพ” สอดรับกับพันธกิจ และเป้าประสงค์ มีเกณฑ์ มีตัวชี้วัดความสำเร็จ ให้คิดเชิงกลยุทธ์ มองข้ามปัญหา มีภาพความสำเร็จที่ชัดเจน ที่สำคัญถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ต้องชำเรืองดูหมวด 3 คือต้องรับฟังเสียงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง ชุมชน มหาวิทยาลัย เขาคิดอย่างไร การเปลี่ยนแปลงของโลกไปถึงไหน

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวต่อไปว่า ในการทำแผนต้องชำเรืองดู หมวด 5 บุคลากร ในกลุ่มสาระฯ/ กลุ่ม/งาน ว่าอัตรากำลังเพียงพอหรือไม่ เมื่อเพียงพอแล้วต้องเพิ่มสมรรถนะด้านไหนหรือไม่ ครูต้อง มีสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำสายงานอย่างไร  มีอะไรมาวัด วิเคราะห์ ว่ามีสมรรถนะมากน้อยแค่ไหน ในหมวด 4 จากนั้นไปที่การนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอแค่ไหน อย่างไร ในหมวด 6 และผลลัพธ์ความสำเร็จ ในหมวด 7 ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร มีแนวโน้มดีวันดีคืนหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร เทียบกับเกณฑ์เป็นอย่างไร ที่สำคัญผลลัพธ์ความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในวงวิชาการระดับไหน เป็นต้นแบบ เป็นที่อ้างอิงได้หรือไม่ นี่คือโจทย์ที่ต้องอาศัยพลัง ความทุ่มเท ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่าน

สุดท้ายได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู ที่สละเวลา ทุ่มเท ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบริหาร การจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลัก ยังต้องทำหน้าหน้าหัวหน้ากลุ่มสาระฯ /หัวหน้ากลุ่ม /หัวหน้างาน ต้องขอขอบคุณอีกครั้ง

สวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์   :   รายงาน

คลิกชมภาพกิจกรรม 30 มีนาคม 2564  กล้อง KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม 31 มีนาคม 2564  กล้อง KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม 30 มีนาคม 2564  กล้อง KruMeen

คลิกชมภาพกิจกรรม 31 มีนาคม 2564  กล้อง KruMeen

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร