สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563

KHONKAENWITTAYAYON SCHOOL

การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่  15-22 มีนาคม  2564

  ตารางสอบปลายภาคเรียน

  ตารางห้องสอบ ม.ต้น

  ตารางห้องสอบ ม.ปลาย

  คำสั่งสอบปลายภาคเรียน

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร