ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.3

โครงการสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (Gifted&Premium Classroom) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร