กอช. พร้อมด้วย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรม” การวางแผนการเงินกับ กอช. เพื่ออนาคต โครงการการออมกับ กอช. “

เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การวางแผนการเงินกับ กอช. เพื่ออนาคต” พร้อมติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. และการบรรจุเรื่องการวางแผนทางการเงินไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เพื่อสร้างเสริมการดำเนินโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง ทุกปีการศึกษา โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานกิจการนักเรียน คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ประจำปี 2561 ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินและขยายผลไปสู่นักเรียนเพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสอดรับนโยบาย กอช. ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ    


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร