Portfolio รอบที่ 1  ปี 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแ่กนวิทยายนในการเข้าศึกษาต่อ  รอบ Portfolio รอบที่ 1  ปี 2564

นางสาวเจษฎาภา  โฮมคำจันทร์    ม.6/15      มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวณัฏฐณิชา  ชิณวงษ์        ม.6/15     วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายสิรภัทร  หงษ์แสงไทย    ม.6/12     เทคนิคการแพทย์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายภาดา  สีฬหานาจ    ม.6/12   วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวภัณทิรา  สิทธิชัยเนตร     ม.6/12   สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวปาริชาติ  ทองขาว     ม.6/12    มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร