ยินดีกับความสำเร็จ ว่าที่….คุณหมอ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ปี 2564   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

SCIENCE-GIFTED PROGRAM

นายภูริช กัญจนานภานิช ม.6/15

นายธีรนันท์ เจริญจรรยากุล ม.6/15

นายหัสพงศ์ เดชอินทรนารักษ์ ม6|15

นางสาวอนัชชา มีถม ม.6/15

นางสาวรัตนาฒย์ จันทร์ลา ม.6|15

นางสาวอมรชนก ลีทองดี ม6|15

 

SCIENCE-PREMIUM PROGRAM

นางสาวพิมพ์มาดา ประภูชะเนย์ ม.6|12

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร