เภสัชศาสตร์ รอบ Portfolio

ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยวิลัยลักษณ์ รอบ portfolio ปีการศึกษา 2563 

SCIENCE-GIFTED PROGRAM

นางสาวภัณฑิรา ชมภูนุช ม.6|15

SCIENCE-PREMIUM PROGRAM

นายอรรคชัย จุลนาค ม.6|12

นางสาวปวีณ์กร ทองครไทย ม.6|12

นางสาวชลิตาภรณ์ ไชยชาติ ม.6|12

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร