รองชนะเลิศโครงงาน YSC ครั้งที่ 21

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าประกวดโครงงาน YSC ครั้งที่21

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงงาน: ประสิทธิภาพของวัสดุคอมโพสิทที่ได้จากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้โดยใช้ลิกนินจากน้ำดำในอุตสาหกรรมกระดาษเป็นสารตัวเติม

รายชื่อนักเรียน

  1. นางสาวณัฐณิชา บุตตะมี ชั้น ม.5/2
  2. นางสาวอรไพลิน เวียงศรี ชั้น ม.5/2
  3. นายประกาษิต หินเธาว์ ชั้น ม.5/2
     

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร