นักเรียนทุนรอบ Portfolio

ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผ่านการคัดเลือก ได้ทุนการศึกษา เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย รอบ portfolio ปีการศึกษา 2563

SCIENCE-GIFTED PROGRAM

นางสาวนัทธ์หทัย ศรแผลง ม.6|15
ทุนแพทย์ MBBS ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายนนทพัทธ์ จิตรชิรานันท์ ม.6|15
ทุนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ.(บางมด)

นายธนภัทร วีระนาคินทร์ ม.6|15 ทุ
น TEP วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Gifted NEWS คั่นหน้า ลิงก์ถาวร