โรงเรียนของเราน่าอยู่

สวนสวย โรงเรียนงาม ตามแบบฉบับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยการบริหารงานของผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ  รวมทั้งปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม  น่าดู  น่าอยู่ น่าเรียน  เพื่อให้สมกับที่นักเรียนและผู้ปกครองได้ไว้วางใจใน “ขอนแก่นวิทยายน”

 
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร