การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จากการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเปิดสอนออนไลน์ทั้งระบบทุกระดับใช้ ซึ่งส่วนใหญ่สอนสดผ่าน Google Meet บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างคึกคัก

นักเรียนทุกคนมีห้องเรียน Classroom ในแต่ละรายวิชาโดยคุณครูทุกท่านมุ่งตั้งใจอยางเต็มที่ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ในครั้งนี้ โดยใช้พื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องพักครู 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร