Sci-Tech Online

7 มกราคม 2564  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เยี่ยมชมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร