STEM Education Thai-Singapore

25 พ.ย. 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูตัวแทนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมอบรมโครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่าง สพฐ. ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ (ต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี พ.ศ.2563-2565)  ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกยาน 2563   ณ ห้องประชุมวิชาการ

คลิกชมภาพกิจกรรม วันที่ 26 พ.ย. 2563

คลิกชมภาพกิจกรรม วันที่ 25 พ.ย. 2563

คลิกชมภาพกิจกรรม วันที่ 24 พ.ย. 2563

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร