Coding for Teacher : C4T M.1-3

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)  ศูนย์อบรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  รุ่นที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างวันที่  19-20 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพกิกรรม วันที่ 19 พ.ย. 2563

คลิกชมภาพกิกรรม วันที่ 20 พ.ย. 2563

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร