พัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

13 พฤศจิกายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 มีนายภูพันธ์  รัตนจักร์  ผช.ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมส่งธรรมจริยธรรมนักเรียน สร้างเสริมวินัย พัฒนาบุคลิกภาพ  พัฒนาทักษะชีวิต และมีจิตสาธารรณะ จัดอบรมระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะได้รับความรู้จากวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น แล้ว ในวันที 14 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้าอบรมทั้งหมดยังได้เดินทางบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดธรรมอุทยาน สร้างเสริมคุณธรรม และจิตสาธารณะ

ในการนี้ ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้บรรยายพิเศษและให้โอวาท เรื่อง โถแห่งชีวิต (Jar of life) ว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนโถแก้ว ที่จะต้องใส่ของสามสิ่ง คือ หินก้อนใหญ่ แทน สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต กรวด แทนสิ่งที่สำคัญรองลงมา ทราย แทนสิ่งที่ไม่สำคัญในชีวิต ถ้าเราใส่ทรายลงไปในโถแก้วก่อน แล้วค่อยใส่กรวดและหิน เราอาจไม่มีที่ว่างเหลือสำหรับหิน แต่ถ้าเราใส่หินก่อน ตามด้วยกรวดและทราย กรวดจะแทรกตามช่องว่างของหินและทรายแทรกลงในช่องว่างที่เหลือ ลูกๆนักเรียนแต่ละคนต้องกำหนดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต การเรียน ครอบครัว ถ้าสำคัญที่สุดต้องให้เวลากับเรื่องเหล่านี้ก่อน ที่เหลือค่อยให้กับสิ่งที่สำคัญรองลงมา แต่ถ้าเราให้เวลากับสิ่งไม่สำคัญก่อน สุดท้ายเราจะไม่มีเวลาเหลือสำหรับสิ่งสำคัญในชีวิต เมื่อเรารู้ตัวก็อาจจะสายไปแล้ว จึงฝากให้ลูกๆนักเรียนได้ตระหนัก และนำแนวคิดเพื่อพัฒนาชีวิตต่อไป

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร