อบรมพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มากด้วยความสามารถและประสบการณ์มาช่วยแนะนำแนวทางและให้ความรู้ในครั้งนี้  ในระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร