ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2

16 ตุลาคม 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2   โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน 4 คน  ได้แก่ 

  1. นายปฏิญญา มุ่งหมาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2. นางสาวยลรดี ศุภรพนิตกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. นายศราวุฒิ ช่วยเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4. นางสาวจันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมให้กำลังใจ  รวมทั้งมีครูพี่เลี้ยงและศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 25 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์   ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำการพัฒนางาน ในครั้งนี้

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร