มอบทุนการศึกษา

วันที่ 21  สิงหาคม 2563 เวลา 10.00น ที่ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   คุณสมสกูล   นีละสมิต อจ.คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5, 000 บาท  ได้แก่

  1.ด.ช.เกียรติภูม  พงษ์วรภพ ม.2/14

  2.ดญ.ขนิษฐา ตรีรัตน์ถวัลย์ ม.3/8

  3.ด.ญ.ลักษมี  มหาโอฬารกับ ม.3/8

  4.ด.ญ.วิภาวี  อธิกะ   ม.3/8

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร