ประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ตรวจราชการ

25 สิงหาคม 2563  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ,คณะกรรมการ ICT,EP และครูนักเรียนเรียนร่วมพิการทางสายตา เพื่อเตรียมความพร้อมการนำเสนองาน การต้อนรับผู้ตรวจราชการและคณะครูอาจารย์ที่จะมาศึกษาดูงานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร