ปฐมนิเทศห้องเรียนวิศวกรรม

21 สิงหาคม 2563    ดร. ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ทักษะพื้นฐานและการก้าวสู่อาชีพวิศวกรในศตวรรษที่ 21   ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรม    โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. รัชพล สันติวรากร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาให้ความรู้แษพีกำพ/ภภตละแนวทางในการเรียน     ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร