เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

18 มิถุนายน 2563  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563) เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีทุกฝ่ายและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร