อบรมการเงินและพัสดุ สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น

11 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น  จัดโดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร