แผนผัง อาคารและห้องสอบ การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ,ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2563

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร