ผู้ตรวจราชการฯ เยี่ยมชมการสอนทางไกลของโรงเรียนที่มีความพร้อมสูง


4 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการฯ ประกอบด้วยนางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นางสาวสมพร สามทองกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา และ นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัย นักวิชาการศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารจาก สพม. 25 นำโดย นายศักดา จำปาหอม, ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง รอง.ผอ.สพม.25 และคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนที่ความพร้อมสูงของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างดีเยี่ยมและเป็นระบบ ทั้งโครงการห้องเรียนพิเศษ English Program , โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียนทั่วไป นอกจากนั้นยังได้ลงพื้นที่พบปะนักเรียนและผู้ปกครองที่เรียนออนไลน์ด้วย ซึ่งการตรวจราชการและเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลและต้นแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับโรงเรียนอื่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความพร้อมและบริบทของตนเองต่อไป เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ก้าวไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแถลงการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ที่ว่า “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : Krudeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร