สพม.25 นิเทศการสอนออนไลน์

28 พฤษภาคม 2563 ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้การต้อนรับคณะครูสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่นและศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ได้ออกออกมากำกับ ติดตามและนิเทศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น และของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้

คลิกชมภาพกิจกรรม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร