ขั้นตอนดำเนินงาน KKW Online

 

  แนวคิด ทฤฏี รูปแบบการสอน

  เตรียมความพร้อมระบบเครือข่าย iCT

ประชุมวางแผนเตรียมรับสถานการณ์

  อบรมแกนนำจัดทำสื่อบทเรียนออนไลน์

เริ่มทดลองเรียนออนไลน์ English Program  [ ภาพข่าว ]  [ วีดีโอ ]

  สร้างสื่อบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สนใจ

  อบรมการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์  [ ช่วงที่ 1 ]   [ ช่วงที่ 2 ]

  เตรียมความพร้อมของผู้เรียน  [ สำรวจความพร้อม ]   [ การติดต่อนักเรียน ]   [ Mail นักเรียน ]   [ ให้ความรู้นักเรียน ]

  สอนออนไลน์ปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพืเศษ GIFTED ม.1 , ม.4

  เตรียมความพร้อมก่อนสอนออนไลน์

  เริ่มสอนออนไลน์ ม.2,3,5,6   [ แนะนำการเรียน ]   [ ห้องเรียนออนไลน์ ]

  ติดตาม ให้คำปรึกษา โดยทีมงาน iCT KKW Support

  บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์  [ ทั่วไป ]   [ EP ]

  สพม.25 นิเทศการสอนออนไลน์  [ รูปภาพ ]   [ วีดีโอ ]

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร