ประกาศ เลื่อนการดำเนินการตามปฏิทินการรับสิทธิ์ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1/2563

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร