จุดเริ่ม สำนักงานไร้กระดาษ (Paper Less)

นายวรวุธ สร้อยพิมาย  รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  นำทีมงานไปศึกษาดูงานระบบสำนักงานไร้กระดาษ (Paper Less) ที่โรงเรียนกัลยาณวัตร  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการบริหารจัดการองค์กรด้วย Big DATA  อันจะพัฒนาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนให้สมกับเป็นโรงเรียน Smart School KKW  ของเราชาวชมพู ฟ้า เหลือง อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร