คำสั่ง 729/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกํารสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

คลิกเข้า Google Drive ตามลิงค์ข้างล่าง https://drive.google.com/drive/folders/1FFDwCiniB3Q046I65gqWSj7a_6EZz4t3?fbclid=IwAR2C-7ZqW-DIShkRF2_qBxAp8NtuONhGNuwffBTjoAPJpbiu9_C17S1Smk0

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร