รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ภายใต้คำขวัญคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญ  โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกละศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มุ่งสร้างการตระหนักให้นักเรียนรู้ถึงการออมเงินเพื่อวัยเกษียณให้กับตนเองและคนในครอบครัว สอดรับนโยบาย กอช. เป็นวาระแห่งชาติ โดยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการออมแห่งชาติกระทรวงการคลัง ที่ให้ทุนในการเริ่มต้นการออมกับนักเรียนทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

โดยในปี 2562 กอช. ได้มุ่งพัฒนาความยั่งยืนระดับประเทศผ่านการสร้างวินัยการออมของประชาชน อันเป็นปัจจัยของความสําเร็จ และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ และสร้างหลักประกันเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณรายเดือนหลังอายุ 60 ปี โดยผนึกกำลังกับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือทั่วประเทศในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครสมาชิก ทั้งในเขตชุมชนเมือง และชุมชนส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนไทยที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ และยังไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับ สามารถมีบำเหน็จบำนาญใช้ในยามเกษียณเหมือนกับข้าราชการ และแรงงานในระบบ จากเงินออมสะสมของตนเอง และเงินที่รัฐสมทบเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง เพียงออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี  ได้เข้าถึงสิทธิในการออมเพิ่มมากขึ้น ตามบริบทของชีวิต คือ มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย มีเมื่อไหร่ก็ออมได้ สิทธิการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ ซึ่งปัจจุบัน กอช. มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากจำนวนสมาชิก 610,683 คน ก้าวกระโดด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สูงถึง 2,215,524 คน เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 263

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร