การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยกลุ่มวิชาการ, กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   สอบธรรมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน, ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้อง 812, 822 และ อาคาร 11

คลิกภาพกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ชุดที่ 1

คลิกภาพกิจกรรมการสอบธรรมศึกษา ชุดที่ 2

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร