รองชนะเลิศ Kidbright ครูคณิตศาสตร์

ครูนาคิน สัจจะเขตต์ และครูชัชวาล นามปรีดา กลุ่มสาาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดการสร้างสื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Kidbright มาออกแบบกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา โดยใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียน ม.4/6 ห้องเรียนวิศวกรรม โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สพฐ. nectec และกระทรวงใหม่ อว. ได้รับเงินรางวัล 30000 บาท

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร