ที่ปรึกษาเลขา กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน”

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ใหการต้อนรับ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster 12) ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานของ สพฐ. ในการนี้ได้กล่าวชื่นชมผลลัพธ์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ดำเนินการจัดการศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งเป็นเลิศด้านวิชาการ มีแนวทางการพัฒนานักเรียนที่ชัดเจน เกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์  ในวันที่  20 กันยายน 2562    ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
          ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่านับเป็นโอกาสที่ดี ที่ท่าน ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรตืเดินทางมาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในวันนี้ นอกจากให้ขวัญกำลังใจแล้วยังได้มอบนโยบายด้านการศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมแนวทางสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ มีศักยภาพเป็นพลโลกต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร