29 สิงหาคม 2562  ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดินทางเช้าชมการนำเสนอผลงาน IS ของนักเรียนรอบตัดสิน ในงานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมี ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์ ผู้รับผิดชอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ 

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ โดยนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว นอกจากนั้นผลงานที่ชนะเลิศ ในวันนี้ จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไปด้วย เหนือสิ่งอื่นใดนักเรียนที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จะสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีขีดจำกัดมีวินัย มีความรับผิดชอบ การฝึกคิด ตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการศึกษาค้นคว้า ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีด้วย สุดท้ายขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ขอชื่นชมลูกๆ นักเรียน ม.ต้น ทั้ง 32 ทีม และ ม.ปลาย ทั้ง 36 ทีม ที่เข้าแข่งขันในวันนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร